Wyszukaj:
Urząd Gminy Miedźna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  INFORMACJE OGÓLNE
•  Informacja o Internetowym Systemie Biuletynu Informacji Publicznej
•  Informacje Nieudostępnione
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 
•  Wybory
  URZĄD GMINY MIEDŹNA
•  Dane teleadresowe
•  Wójt Gminy Miedźna
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
•  Komórki organizacyjne
•  Procedury /druki wniosków do pobrania/
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
  GMINA MIEDŹNA
•  Statut Gminy Miedźna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Spółki z udziałem gminy Miedźna
•  Oświadczenia majątkowe
•  Przetargi
•  Kontrola
•  Gospodarowanie mieniem komunalnym
•  Konkursy
•  Konsultacje społeczne
•  Organizacje pozarządowe
  RADA GMINY MIEDŹNA
•  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Terminy posiedzeń Komisji
•  Terminy sesji Rady Gminy
•  Projekty uchwał
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rada Gminy - KADENCJA 2010-2014
•  Rada Gminy - KADENCJA 2006-2010
•  Rada Gminy - KADENCJA 2002-2006
  PRAWO LOKALNE
•  Uchwały Rady Gminy
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Prawo Miejscowe
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miedźna
•  Ochrona Środowiska
•  Elektroniczne dzienniki urzędowe
  FINANSE GMINY
•  Finanse Gminy
•  Projekt Budżetu
•  Budżet Gminy
•  Sprawozdania Finansowe
•  Podatki i Opłaty
•  Interpretacje Indywidualne
•  Pomoc Publiczna
•  Majątek Gminy
  INFORMACJE URZĘDOWE
•  Oferty Pracy
•  Obwieszczenia, Komunikaty, Ogłoszenia
•  Komunikaty i Ostrzeżenia OC. ZK. oraz sprawy obronne
  ARCHIWUM
•  Oświadczenia Majątkowe
•  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2005
•  Regulamin Organizacyjny UG /31.07.2013r./
  OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCY
•  Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  INFORMACJE POZOSTAŁE
•  Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
•  Instrukcje Obsługi
Statystyki


4737060
od 13 czerwca 2006
RADA GMINY MIEDŹNA » Rada Gminy Wersja do druku

Rada Gminy Miedźna

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata. Szczegółowy tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Rady Gminy w Miedźnej - załącznik nr 4 do statutu gminy. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez wójta wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych   jednostek organizacyjnych Rady należą:

 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Gminy należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji rady.

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz  przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
 • emitowanie obligacji oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenie, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu:
 • --- administracji rządowej,
 • --- właściwości powiatu,
 • --- właściwości województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz   wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach:
 • --- herbu gminy Miedźna,
 • --- flag, emblematów, insygniów i innych symboli gminy Miedźna,
 • --- nazewnictwa ulic,
 • --- placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy Miedźna oraz tytułu zasłużonego dla gminy Miedźna wg zasad określonych przez Radę Gminy,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

Obowiązki radnych:   

 • obowiązek aktywnego udziału w pracach rady i posiedzeniach komisji,
 • utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:
 • --- informowanie mieszkańców o sprawach gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,
 • --- przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali konferencyjnej (parter), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Rada Gminy rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania sesji i jej przebiegu określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy Miedźna.

Obsługę Rady Gminy Miedźna prowadzi: 

Biuro Rady Gminy Miedźna

adres: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

telefon: /32/ 211 62 16, fax /32/ 211-60-89

e-mail: rg@miedzna.pl

Godziny urzędowania Biura Rady Gminy Miedźna:

poniedziałek         7.30  - 17.00

wtorek czwartek   7.30  - 15.30

piątek                   7.30  - 14.00

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Plan pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2015 (93.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: renata, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: renata, Data wprowadzenia: 2006-07-27 08:08:10, Zatwierdził do publikacji: renata, Data publikacji 2006-07-27 08:11:31, Ostatnia zmiana: 2015-03-20 11:37:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8308